Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van DHTC BV. U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software  e.d.) en het gebruik van het DHTC logo, foto's en delen van onze website voor commercieel gebruik is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van DHTC BV vereist.  Hierover kunt u contact opnemen met DHTC BV.

Website

DHTC BV geeft geen garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. Toegang tot de website kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn. DHTC BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) door het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van de website of enig materiaal dat op de website van DHTC BV verschijnt of van enige actie of besluit genomen als een resultaat van het gebruik van de website of het desbetreffende materiaal.

Externe links

De website bevat links naar externe websites. DHTC BV is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze website(s). Informatie op de website of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit de website, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van DHTC BV.  DHTC BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf DHTC BV

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door DHTC BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is.  DHTC BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of de daarop gepubliceerde informatie.

Copyright

Alle rechten berusten bij DHTC BV, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.